Systematisk HMS-Arbeid

Systematisk HMS arbeid

 

Systematisk HMS handler om å jobbe kontinuerlig og være i forkant av risiko i de ansattes arbeidshverdag. Et godt HMS arbeid handler om systematisk å redusere risiko for farer og ulykker og sette fokus på de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. Målet er å redusere og fjerne risiko for skade, sykdom og mistrivsel, og samtidig jobbe kontinuerlig for å videreutvikle prosesser knyttet til fravær og unødig slitasje.

Din Jobbhelse kan bistå din bedrift i sitt daglige HMS arbeid gjennom rådgivning, veiledning, undervisning, kartlegging og dokumentasjon slik at du kan legge til rette for et helsefremmed arbeidsmiljø for dine ansatte.

Din Jobbhelse tilfredsstiller arbeidstilsynets krav om godkjenning og kvalitet på våre tjenester.

 

Hvem har ansvar for systematisk HMS arbeid og internkontroll?

Leder for virksomheten plikter å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS, blir fulgt systematisk opp. Hensikten er å sikre at risiko og problemer oppdages og håndteres i tide.

Internkontroll er regler for hvordan arbeidsgiver skal utøve det systematiske HMS arbeidet i virksomheten. Hensikten er på best mulig måte å organisere og sikre HMS arbeidet og ha klare ansvarsforhold for å sikre et best mulig arbeidsforhold for hele virksomheten.

 

Din Jobbhelse kan bistå din bedrift med:

  • Risikovurdering
  • Gi råd i forkant av tilsyn fra Arbeidstilsynet, eller med lukking av pålegg etter tilsyn
  • Utarbeide handlingsplan og årsrapport
  • Deltakelse i Vernerunde
  • Deltakelse i AMU
  • Bistå i etablering og oppdatering av HMS system for skriftlig dokumentasjon av internkortroll
  • Avvikshåndtering
  • Lederopplæring i systematisk HMS-arbeid
  • Verneombudskurs

 

Hvorfor er det systematiske HMS arbeidet viktig?

For å ivareta et godt arbeidsmiljø skal arbeidstaker føle seg trygg for risiko for farer og ulykker og at det aktivt jobbes med helsefremmede faktorer i arbeidsmiljøet.

Selve kravet til HMS arbeidet er likt for alle virksomheter, men det er graden av risiko som setter kravet til hvor omfattende HMS arbeidet vil være

Andre tjenester

Beredskap og krisehåndtering

Sykefravær

Arbeidsmiljø

Ergonomi

Arbeidshelse og helsekontroller

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

8 + 14 =

DinJobbhelse

Vi hjelper deg med å skape et godt arbeidsmiljø

 

 

Storbotn 108, 5106 Øvre Ervik

 

Telefon: 41 21 43 33

 

Personvern

Vil du at vi kontakter deg?