Sykefravær

Sykefravær

Sykefraværsoppfølging kan for mange ledere være utfordrende med tanke på å ivareta den sykemeldte samtidig som leder skal ivareta bedriftens interesser. Å ha et forebyggede fokus på sykefravær vil øke muligheten for å oppdage medarbeidere som er i faresonen for sykemelding. Ved å sette inn nødvendige tiltak tidlig i prosessen vil sjansen for at medarbeider ikke går ut i sykemelding eller at sykemeldingen blir av kortere varighet øke. Din Jobbhelse bistår med råd og veiledning til bedrifter i sykefraværsoppfølging.Vi er spesialister på, og har lang erfaring med regelverk innenfor IA arbeid og finne gode løsninger for at arbeidstaker skal komme raskt tilbake til arbeid.

Hvem har ansvaret og hva kan Din Jobbhelse bistå med?

Et sykefravær er ikke en privatsak men et forhold mellom leder og ansatt. Forebygging og reduksjon av sykefravær er viktige lederoppgaver. Systematisk arbeid med oppfølging av syke ansatte kan gi positiv effekt på sykefraværet, skape lønnsomhet og overskudd i bedriften. Å bli trygg på plikter og rettigheter som oppstår i forbindelse med et sykefravær er derfor viktig for å lykkes.

Din Jobbhelse bistår med :

 • Oppmerksomhet mot nærvær og helsefremmende arbeid- Hva fremmer nærvær, motivasjon og prestasjon
 • Lederstøtte for å øke lederes kompetanse på helsefremmende ledelse
 • Utarbeiding av rutiner for sykefraværsoppfølging,
 • Rådgivning og kompetanseheving for ledere på IA – arbeid og sykefraværsoppfølging
 • Oppfølging og rådgivning med tanke på langtidssykemeldte
 • Støttesamtaler til arbeidstaker med mestringsveiledning
 • Hvem gjør hva i sykefraværsarbeidet – lovverk
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt
 • Deltakelse og bistand i dialogmøter med NAV
 • Lederstøtte i konkrete saker, komplekse sykefraværssaker og vanskelige personalsaker
 • Digital sykemelding/oppfølgingsplan
 • Samarbeid med NAV og fastlege, og hvilken økonomisk støtte man kan få fra NAV
 • Aktuelle tilbud til sykmeldte
 • Rådgivning om tilrettelegging av arbeidsplass, generelt eller når arbeidstaker har redusert arbeidsevne- nødvendige tiltak eller omplassering
 • Arbeidsplassvurdering
 • Aktivitets- og funksjonsanalyser
 • Psykososiale problemstillinger og konflikte

 

Hvorfor jobbe forebyggende med sykefravær:

Bedrifter som jobber proaktiv med å øke tilfredshet og engasjement hos de ansatte og tenker forebyggende tiltak for å minske sykefravær, vil tiltrekke seg attraktive kollegaer og hente ut det beste i sine medarbeidere.

Fellesnevner for bedrifter som lykkes med det forebyggende arbeidet:

– Ledelsen er tett på medarbeidere

– Kontinuerlig informasjon fra ledelsen om hva som rører seg i bedriften

– Frihet til å utøve sine mandat og arbeidsoppgaver

– Identifisere og utvikle positive nærværsfaktorer

Andre tjenester

Systematisk HMS arbeid

Arbeidsmiljø

Arbeidshelse og helsekontroller

Ergonomi

Beredskap og krisehåndtering

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

3 + 13 =

DinJobbhelse

Vi hjelper deg med å skape et godt arbeidsmiljø

 

 

Storbotn 108, 5106 Øvre Ervik

 

Telefon: 41 21 43 33

 

Personvern

Vil du at vi kontakter deg?