Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø

 

Arbeidsmiljøloven krever at et hvert arbeidssted skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ut i fra faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakers fysiske og psykiske helse og velferd. Man skiller mellom det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. I et godt arbeidsmiljø må begge disse områdene være dekket være dekket.

Det fysiske arbeidsmiljøet omhandler bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling, innkvartering, og maskiner og annet arbeidsutstyr.

Det psykososiale arbeidsmiljøet omhandler, ivaretagelse av integritet og verdighet, mulighet for kontakt og kommunikasjon, vern mot trakassering eller utilbørlig opptreden, og beskyttelse mot vold, trusler og uheldig belastninger som resultat av kontakt med andre.

Hvem har ansvaret for et forsvarlig arbeidsmiljø og hva kan Din Jobbhelse bistå med?

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å tilrettelegge for et forsvarlig arbeidsmiljø, men det er enhver arbeidstakers plikt å medvirke til at et godt arbeidsmiljø opprettholdes, samt gir tidlig beskjed ved eventuelle avvik på arbeidsmiljøfaktorer.

 Din Jobbhelse kan bistå med å opprettholde og gjenopprette et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Vårt viktigste bidrag er å bistå med forebyggende tiltak for at bedriften skal opprettholde et godt arbeidsmiljø. I de saker og situasjoner der det har oppstått uheldige og vanskelige situasjoner, kan Din Jobbhelse med vår gode kompetanse bistå både arbeidsgiver og arbeidstaker med å løse situasjonen på raskest og enklest mulig måte.

Din Jobbhelse kan bistå med
Psykososialt arbeidsmiljø

Ifølge WHO blir stress den største årsaken til sykdom i 2020. STAMIs rapport Arbeidsmiljøet i Norge og EU fra 2015 viser at Norge har Europas høyeste sykefravær regnet i antall sykefraværsdager. Hvert år koster norske arbeidstakeres sykefravær 20 milliarder kroner. Ny norsk forskning har vist at 25 % av sykefraværet skyldes psykososiale og organisatoriske forhold.

Stress, konflikter og samarbeidsproblemer har en betydelig innvirkning på helsetilstanden til enkeltpersoner, er ressurskrevende og kan lede til sykefravær og redusert resultatoppnåelse.

De organisatoriske arbeidsbetingelsene er med på å legge føringer for og danne rammer for arbeidsmiljøet generelt i en virksomhet. God ledelse, avklarte ansvarsforhold, fordeling og organisering av arbeidet er vesentlige faktorer for å forhindre psykososiale belastninger.

Din Jobbhelse har kompetente medarbeidere med lang erfaring innen systematisk arbeid med psykososialt arbeidsmiljø, stressmestring, konflikter, samarbeidsproblemer og krisehåndtering.

 

Din Jobbhelse vil tilby bistand i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold i virksomheten.

 • Informasjon og opplæring innen temaer som omhandler det psykososiale arbeidsmiljøet, og som er regulert av Arbeidsmiljøloven
 • Bistand til å utarbeide forebyggende retningslinjer om psykososiale forhold, for eksempel om konflikthåndtering, mobbing og trakassering, håndtering av vold og truende hendelser, arbeidsrelatert stress, krisehåndtering og debrifing
 • Kartlegging og risikovurdering av psykososiale forhold, bistå i spørreundersøkelser, eller andre undersøkelser på gruppe- og individnivå
 • Bistå med konflikthåndtering, oppfølging ved mobbing og trakassering, vold og truende hendelser, kommunikasjon i krevende samarbeidsrelasjoner, krisehåndtering og debrifing
 • Lederveiledning. Det psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen er et lederansvar. I den sammenheng kan lederveiledning i noen sammenhenger være et nyttig og nødvendig verktøy. Tema for denne veiledningen defineres av lederens behov og tar utgangspunkt i lederens reelle problemstillinger og arbeidssituasjon. Typiske tema vil kunne være endringsprosesser, teamutvikling, konflikter, samarbeidsrelasjoner, utfordrende personalsaker og å se seg selv og sin lederrolle

 

Konflikthåndtering:

Mellommenneskelige konflikter er naturlig og påregnelig på en arbeidsplass hvor mennesker samhandler. Det som er viktig er at konflikter, trakassering, utilbørlig opptreden og mobbing håndteres på en forsvarlig, saklig og rettferdig måte. Konflikter på jobb som ikke blir håndtert godt nok kan utgjøre et stort arbeidsmiljøproblem. Den økonomiske konsekvensen for virksomheten kan bli økt sykefravær, nedsatt produktivitet, og dårlig omdømme. Når konflikter blir riktig håndtert, kan utfallet bli positivt gjennom eksempelvis forbedret samarbeid, større åpenhet og engasjement.

Din Jobbhelse kan bistå arbeidsgiver i vanskelige arbeidsrelaterte konflikter.

Vi kan bistå leder med opplæring, råd og veiledning for hvordan på best mulig måte håndtere konflikter for å ivareta alle involverte i henhold til arbeidsgivers omsorgsplikt.

Vi tilbyr både kurs og individuell veiledning.

 

Våre tilbud:

Rådgivning i forbindelse med å utarbeide prosedyrer for håndtering av mobbing, trakassering, utilbørlig opptreden og personalkonflikter

Din Jobbhelse tilbyr rådgivning til ledere i forhold til utarbeidelse av prosedyrer for håndtering av mobbing, trakassering, utilbørlig opptreden og personalkonflikter. Vi kan gi råd og veiledning til hvilke metoder som kan være nyttige i forhold til sakens omfang og karakter. Din jobbhelse har god kunnskap om de gjeldene retningslinjer som skal ligge til grunn for å utarbeide gode og lovpålagte prosedyrer i henhold lover og forskrifter

 

Grunnopplæring for ledere i konflikthåndtering

Din Jobbhelse tilbyr grunnopplæring for ledere i hva som kjennetegner en konflikt, hvordan og hvorfor konflikter oppstår og utvikler seg, arbeidstakers rett og plikt til å varsle, viktige juridiske prinsipper for korrekt saksbehandling samt ulike metoder for konflikthåndtering. Vi tilbyr opplæring i form av råd- og veiledningssamtaler og kurs

 

Håndtere melding eller varsel om konflikter, trakassering eller utilbørlig oppførsel

Din Jobbhelse tilbyr råd og veiledning til ledere i hvordan håndtere slike varsler på en saklig og forsvarlig måte

 

«Den gode / vanskelige samtalen»

Leder skal i samtale med ansatte vise forståelse samtidig som de skal ivareta bedriftens beste. Dette kan for mange være vanskelig å mestre. Din Jobbhelse kan gi råd og veiledning til ledere i forkant og underveis i prosessen

 

Faktaundersøkelse

En faktaundersøkelse skal benyttes i saker hvor det foreligger klager på eller varsler om uheldig eller klanderverdig forhold i arbeidsmiljøet, eller der arbeidsgiver på annet grunnlag har grunn til å tro at det finnes slike forhold. Faktaundersøkelse har et gjenopprettende perspektiv i arbeidsmiljøarbeidet og er i mange tilfeller den vanskelige biten av arbeidsmiljøarbeidet for leder. Din Jobbhelse har sertifiserte faktaundersøkere og gjennomfører undersøkelser på bestilling fra arbeidsgiver.

 

Arbeidsmiljøkartlegginger

En arbeidsmiljøundersøkelse vil gi leder et innblikk i hvordan de ansatte har det på jobb. En slik undersøkelse kan benyttes som målrettet kartlegging av arbeidsmiljø der det er oppstått spesifikke negative psykososiale situasjoner, for å finne årsak til problemet. Etter slike undersøkelser er det viktig å sette fokus på helsefremmede faktorer som kan gjenopprette et arbeidsmiljø og gjenskape trivsel for de ansatte.

Din Jobbhelse kan bistå med rådgivning og gjennomføring av arbeidsmiljøkartlegginger.

Bistand ved omstilling og endringer

Etablert kunnskap viser at vanlige konsekvenser ved endrings- og omstillingsprosesser er økt usikkerhet og jobbstress, nedgang i jobbtilfredshet og tap av motivasjon. Slike merbelastninger kan være knyttet til både økt reell arbeidsmengde under omstillingsprosesser og til usikkerhet om egen stilling, rolle og kompetanse. En omstilling vil dermed skape omveltninger i det fysiske, organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet og regelverket stiller klare krav til ivaretakelse av HMS i forbindelse med endring og omstilling.

 

Din Jobbhelse har god kompetanse og erfaring med å bistå virksomheter i ulike former for endrings- og omstillingsprosesser, eksempelvis planlegging og gjennomføring av endringer i arbeid og arbeidsmiljø i forbindelse med flytteprosesser, sammenslåing, oppsplitting, lederskifte eller nedbemanning. Vår bistand vil alltid ha til hensikt å gjøre ledere og ansatte mer i stand til å komme igjennom omstillingsprosessen på en god måte.

 

Din Jobbhelse kan i tillegg bistå med lovpålagte risiko- og konsekvensvurdering av arbeidsbelastninger i forbindelse med omstillinger og endringer.

Yrkeshygieniker

Din Jobbhelse kan gi råd og veiledning i henhold til lover og forskrifter, og foreslår konkrete tiltak til forbedringer ved å kartlegge yrkeshygieniske og fysiske forhold på arbeidsplassen.

Kartleggingsområder kan være:

 • Inneklima som ventilasjonsforhold, støv, temperatur, mugg
 • Kjemikalier
 • Lysforhold
 • Støy
 • Stråling
 • Biologiske faktorer

Din Jobbhelse kan bistå med gjennomføring av risikoanalyse av arbeidsmiljøet. Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhet krever skriftlig dokumentasjon på gjennomført risikoanalyse av arbeidsmiljø og oppbevaring av kjemikaler og Din Jobbhelse kan bistå med utarbeidelse av pålagte tiltak og planer.

Andre tjenester 

Systematisk HMS arbeid

Beredskap og krisehåndtering

Arbeidshelse og helsekontroller

Sykefravær

Ergonomi

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

10 + 15 =

DinJobbhelse

Vi hjelper deg med å skape et godt arbeidsmiljø

 

 

Storbotn 108, 5106 Øvre Ervik

 

Telefon: 41 21 43 33

 

Personvern

Vil du at vi kontakter deg?